Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016

OGŁOSZENIE

 

Prosimy Rodziców, których dzieci już uczęszczają do przedszkola o pobranie druków deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w sekretariacie przedszkola i złożenie w terminie do 22. 03. 2015r.

 

Kto z rodziców chciałby aby dziecko korzystało z języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo proszony jest o pobranie właściwego druku w sekretariacie.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZIMKU – PODSTAWOWE INFORMACJE

Proces rekrutacji i przyjęć prowadzony jest w ramach:

a)      Rekrutacji podstawowej – odbywa się raz w roku

b)      Rekrutacji uzupełniającej – w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji podstawowej i w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP:  

- składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do PP2 w Ozimku)  

- składanie wniosków na wolne miejsca kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek, którzy nie uczęszczali do przedszkola

W trakcie I etapu brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, które mają jednakową wartość punktową.

II ETAP:                                                                                                                                                                                                   Prowadzony jest w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie lub gdy przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami                        w poszczególnych grupach wiekowych. Obowiązują wówczas kryteria dodatkowe uchwalane przez Radę Miasta.

Kandydaci spoza gminy przyjmowani są wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego za zgodą organu prowadzącego.

Wnioski wraz z załącznikami pobiera się i składa w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:30 – 15:30 w terminach podanych poniżej.

Terminy rekrutacji ustalone na rok szkolny 2015/2016:

-         od 16 marca 2015r. do 22 marca 2015r. – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

-         od 23 marca 2015r. do 3 kwietnia 2015r. – termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola                              

-         od 23 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r. – termin postępowania rekrutacyjnego                                                    

-         od 4 maja 2015r. do 31 sierpnia 2015r. – termin postępowania uzupełniającego

                                                                                                                                  

 

 

 

Kryteria naboru określone w ustawie oraz liczba punktów za każde kryterium:

Kryterium

Ilość punktów

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

2

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

2

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

Kryteria dodatkowe na rok szkolny 2015/2016 oraz liczba punktów za każde kryterium:

Kryterium

Ilość punktów

Kandydat zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

Kandydat 4-letni

9

Zatrudnienie, działalność gospodarcza, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub nauka stacjonarna obojga rodziców

4

Zatrudnienie, działalność gospodarcza, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub nauka stacjonarna jednego rodzica

3

Rodzeństwo korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolu

3

Rodzina objęta nadzorem kuratora, wsparciem asystenta rodziny lub wsparciem społecznym ośrodka pomocy społecznej

1

Ustala się, że:

- 17 kwietnia 2015r. do godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                              

                                                      (tablica ogłoszeń w placówce)

- do 30 kwietnia 2015r.  do godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                                            (tablica ogłoszeń w placówce)

 Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2019-07-22 15:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 500 685