Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-01-24 02:33:19

REKRUTACJA 2019 / 2020

REKRUTACJA – PODSTAWOWE INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pomocą systemu elektronicznego na stronie naboru

http:/www.nabor.pcss.pl/ozimek

Terminy rekrutacji 2019/2020: /dotyczy nowych dzieci/

 1.       04 marca 2019 r. – 15 marca 2019 r. –złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                                           
 2.       do 04 kwietnia 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe
 3.       05 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w placówce) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 4.       08 – 11 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
 5.       12 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00  - podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rodzice dzieci zapisując dziecko do przedszkola, na stronie internetowej naboru wypełniają wniosek wraz z załącznikami, wskazując maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu i podpisaniu wszystkich dokumentów, rodzice składają wniosek do wskazanego przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.

Jeśli przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami – dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach wynikających z Zarządzenia Burmistrza Ozimka w tej sprawie.                                                                                                                                     

 Kryteria określone w ustawie (punktacja: każde kryterium – 30 pkt.):

 1.       wielodzietność rodziny kandydata
 2.       niepełnosprawność kandydata
 3.       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4.       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5.       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7.       objęcie pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe na rok szkolny 2018/2019 wraz z punktacją:

 1.       kandydat zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt
 2.       kandydat 5  letni – 8 pkt
 3.       kandydat , którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący  pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne , pobierają naukę w trybie stacjonarnym – 8 pkt
 4.       kandydat , którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne  będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu – 6 pkt
 5.       kandydat , który w ostatnio prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym nie został przyjęty do danego przedszkola , lub kandydat 3-letni , 4-letni , który uczęszcza do żłobka – 2 pkt
 6.       dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art.131 ust.9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

art. 131 ust. 4-6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

o  w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ,przez dochód na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE ROZPATRYWAŁA WYŁĄCZNIE KARTY ZŁOŻONE      W TERMINIE, WYPEŁNIONE PRAWIDŁOWO, WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI I KOMPLETEM PODPISÓW RODZICÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH.