DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W DOTYCHCZASOWEJ PLACÓWCE

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci,
które obecnie uczęszczają do publicznego przedszkola składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Druk „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” należy pobrać
w placówce, do której dziecko uczęszcza lub z programu do rekrutacji elektronicznej. https://nabor.pcss.pl/ozimek, następnie dostarczyć do przedszkola jako oryginał z podpisami obojga rodziców lub złożyć w systemie nabóz z podpisem elektronicznym , w nieprzekraczalnym terminie  określonym w harmonogramie rekrutacji.

DEKLARACJE PRZESYŁANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ JAKO ZDJĘCIE NIE SĄ DOKUMENTEM

 do góry