Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W OZIMKU

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku : https://pp2.ozimek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22 STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. włączenie i wyłączenie animacji na stronie
 5. przywracanie ustawień domyślnych
 6. zmiana wysokości pomiędzy tekstem
 7. zmiana rozmiaru tekstu
 8. zmiana odstępu między literami

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-08-2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 22.03.2023


Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

 1. KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Katarzyna Kaczmarska. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 77 4651047 lub mailem na adres : info@pp2.ozimek.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku znajduje się przy ulicy Janusza Korczaka 10
 2. Aby dostać się do budynku, należy pokonać  drzwi wejściowe– otwierane ręcznie.  W jednostce nie ma obszarów kontroli.                                                                                    
 3. Za wejściem głównym po prawej stronie znajduje się domofon.                                               
 4. Budynek przedszkola składa się z parteru, pomieszczenia gospodarcze składają się z  poziomów: piwnica, parter i piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej/poniżej parteru, należy pokonać schody.
 5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.                                                                                                                 
 6. Brak sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.           
 7. Obok  przedszkola znajduje się parking osiedlowy, z wydzielonym pojedynczym  miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.                                        
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

                                                     

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy J. Korczaka . Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, który prowadzi do drugich drzwi, przy których z lewej strony na wysokości ok. 1,40 m znajduje się dzwonek. Drzwi są otwieranych przez wyznaczonych pracowników. Drzwi wejściowe zamykane są na podwójne zamki z  kluczem.  Gówne wejście do przedszkola  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych .
Przedszkole nie  ma własnego parkingu. Z parkingu osiedlowego można dostać się drogą wewnętrzną ( brak chodnika) wzdłuż budynku do głównych drzwi wejściowych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 do góry