Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. administracji

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 09.02.2012

Dyrektor Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

samodzielnego referenta ds. administracji

 

wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie ekonomiczne

 2. staż pracy minimum 3 lata, w tym doświadczenie na podobnym stanowisku 1 rok.

 3. znajomość przepisów kadrowo- płacowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych

 4. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2.Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość obsługi komputera

 2. znajomość obsługi urządzeń biurowych

 3. znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz Ustawy o Systemie Oświaty

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kadr

 2. obsługa finansowa

 3. dokumentacja kancelaryjna

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego,

 4. kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 8. oświadczenie kandydata, zę w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności , lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość, lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy .

5.Dodatkowa informacja dla składających oferty pracy:

Przedszkole jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami) Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście, lub doręczone listownie w terminie do dnia 24.02.2012r. do godz. 15.00 pod adresem:

 Przedszkole Publiczne nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ul. Korczaka 10

46-040 Ozimek

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent”

Aplikacje, które wpłyną do PP nr 2 po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w PP nr 2 w dniu. 27.02.2012 o godz. 8.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w PP nr 2 w terminie do dnia 05.03.2012

 

 

Dyrektor

Przedszkola Publicznego nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

mgr Danuta Ciszewska

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

OGŁOSZENIE O  NABORZE  NA STANOWISKO OBSŁUGI -  POMOC NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, ul. Korczaka 10.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – na rok szkolny 2022/2023
 3. Czas pracy – 30 godz. tygodniowo.
 4. Rozpoczęcie pracy -  01.09.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 4. utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 6. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
 7. inne zlecone przez dyrektora.

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 )

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r.

Oferty należy przesłać na adres: info@pp2.ozimek.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola.

 

 

 do góry