ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi.

2. Siedziba przedszkola mieści się w  Ozimku – przy ul. Janusza Korczaka 10.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Ozimek.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi używa stempla podłużnego o treści:

 

Przedszkole Publiczne nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

46-040 Ozimek ,ul. Korczaka 10

NIP 991-01-65-470, REGON 531135938

tel.077 4651 047

6. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 2

1.     Przedszkole działa na podstawie :

a)     Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych  do tej Ustawy,

b)    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela ( ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy,

c)    Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami),

d)    Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526 i 527),

e)      Aktu założycielskiego,

f)       Statutu Przedszkola,

g)    Uchwały Rady Miejskiej.

2.     Szczegółowy wykaz obowiązujących przepisów prawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

§ 3

1.     Przedszkole jest zakładem budżetowym,  którego działalność jest finansowana przez:

a)     Gminę Ozimek,

b)    Rodziców – w formie opłat za świadczenia przedszkola.

2.     Przedszkole może otrzymywać, na bieżącą działalność, darowizny od osób fizycznych i prawnych, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.Celem przedszkola jest:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co jest złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)      rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g)      zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,  przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

l)        organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zapewniającej realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniu o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

ł)            organizowanie  odpowiednich warunków do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

m)    realizację programu wychowania przedszkolnego i programu terapeutycznego dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci,

n)      zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

o)      integracja ze środowiskiem rówieśniczym.

 

§ 5

1.      Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

a)      udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)     organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

c)      umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym także przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci innych narodowości,

d)     sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

e)      sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,

f)       wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

g)      kształtowanie uniwersalnych umiejętności i sprawności odpowiednio do fazy rozwojowej dziecka,

h)      kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,

i)        współdziałanie z rodziną w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i przygotowaniu dziecka do edukacji szkolnej,

j)       włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.

 

2. W realizacji powyższych celów i zadań przedszkole uwzględnia:

a)      indywidualne potrzeby dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

b)      tworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

c)      rozwijanie wrażliwości moralnej,

d)      kształtowanie możliwości obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym,

e)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

f)        rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

g)      zapewnienie warunków do rozwoju fizycznego, ruchowego, uczenie zasad bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 6

1.      Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

a)      rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

b)      rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i        edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z:

1)     szczególnych uzdolnień,

2)     niepełnosprawności,

3)     choroby przewlekłej,

4)     niedostosowania społecznego,

5)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

6)     specyficznych trudności w uczeniu się,

7)     zaburzeń komunikacji językowej,

8)     sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

9)     niepowodzeń edukacyjnych,

10)zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i     jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

a)      zajęć specjalistycznych dla wychowanków:

1)      korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2)      porad i konsultacji.

b)      dla rodziców, wychowanków i nauczycieli:

1)      porad i konsultacji,

2)      warsztatów i szkoleń.

3.      Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z wychowankiem  

      nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we  

      współpracy z:

a)      rodzicami dzieci,

b)      poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli

d)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

e)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4.      Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz wyznacza spośród nauczycieli osobę lub osoby koordynujące  pracę zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu do 30 marca danego roku.

5.      Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści  tworząc zespoły opracowujące indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno – terapeutyczną danego dziecka uwzględniając potrzeby zdiagnozowane w przedszkolu, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

6.      Do zadań zespołu należy planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolu oraz opracowywanie planu działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji.

7.      Zespół  dokonuje  oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

8.      Zespół tworzy kartę indywidualnych potrzeb dziecka, która jest zakładana przez zespół dla każdego dziecka.

9.      Dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

10.  W organizacji różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

11.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 7

1.      Przedszkole, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, organizuje, naukę religii na życzenie i na pisemny wniosek rodziców(prawnych opiekunów) dla dzieci w wieku 3-6 lat.

2.      Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

3.      Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii zgodnie z Kartą Nauczyciela, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

a)      w przypadku Kościoła Katolickiego –właściwego biskupa diecezjalnego,

b)      w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

4.      Cofnięcie skierowania, o którym mowa  w ust. 3, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii z tym, że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.

5.      Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

6.      Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich wychowanków w porozumieniu z dyrektorem przedszkola lub uczestniczenia w zebraniach grupowych organizowanych przez nauczycielki grup.

7.      Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze jednego lub dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania).

8.      Dzieci, które nie korzystają z zajęć katechetycznych pozostają pod opieką nauczyciela.

§ 8

1.      Wychowankom przedszkola zapewnia się podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej w szczególności poprzez naukę języka mniejszości narodowej.

2.      Wprowadzanie nauczania języka mniejszości narodowej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów).

3.      Wniosek zawiera dane rodziców (prawnych opiekunów) i dziecka.

4.      W przedszkolu organizuje się nauczanie języka mniejszości narodowej, jeżeli w jednej grupie wiekowej jest nie mniej niż siedem wniosków rodziców (opiekunów prawnych):

a)      w przypadku mniejszej liczby wniosków tworzy się zespoły międzyoddziałowe,

b)      w przypadku, kiedy wśród dzieci całego przedszkola jest mniej niż siedem

      wniosków, dyrektor zgłasza liczbę zgłoszonych wniosków organowi 

      prowadzącemu, który organizuje grupy międzyprzedszkolne.

5.      W przedszkolu nauczanie języka mniejszości narodowej organizuje się w wymiarze czterech godzin tygodniowo.

6.      Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez naukę własnej historii i kultury w trakcie omawiania uroczystości i świąt.

7.      Przedszkole organizuje na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zajęcia dodatkowe (rytmika, języki obce, gimnastyka korekcyjna), w całości płatnych przez rodziców (opiekunów prawnych).

§ 9

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku i możliwości rozwojowych w ramach programu indywidualnej pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

a)      prowadzi edukację prozdrowotną i proekologiczną wychowanków, nauczycieli, rodziców, personelu,

b)     zapewnia bezpośrednią, stałą opiekę i bezpieczeństwo dzieciom w czasie pobytu na terenie przedszkola oraz poza terenem placówki – stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i Ppoż.

c)      rozpoznaje i diagnozuje indywidualne potrzeby dziecka, potencjalne możliwości i umiejętności, wspiera rozwój dziecka uzdolnionego stosując aktywizujące, problemowe i zadaniowe metody pracy edukacyjnej,

d)     rozwija inteligencje wielorakie u dzieci,

e)      rozpoznaje przyczyny trudności dziecka – szczególną troską otacza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. organizuje pracę indywidualną, kompensacyjną i wyrównawczą przez nauczycieli – terapeutów z placówki,

f)       wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych.

§ 10

1.      W celu zrealizowania zadań przedszkole:

a)      zatrudnia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

b)     zapewnia bezpieczny i spełniający wymagane normy budynek, sprzęty i urządzenia,

c)      tworzy środowisko edukacyjne stymulujące wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe dziecka, umożliwiając dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym najbliższego otoczenia,

d)     realizuje dopuszczone ogólnodostępne i własne programy wychowania przedszkolnego i programy terapeutyczne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

e)      stwarza dzieciom nowoprzyjętym warunki do zaaklimatyzowania się w przedszkolu poprzez udział w programie adaptacji dziecka w przedszkolu, organizowanie spotkań o charakterze integracyjnym, wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

f)       wspomaga indywidualny rozwój dziecka stwarzając warunki do troskliwej, życzliwej opieki i podmiotowego traktowania dziecka w procesie wychowania, nauczania i rewalidacji,

g)      stwarza warunki do zgodnego współżycia dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi,

h)      zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, które realizuje poprzez respektowanie praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka,

i)        pokazuje rodzicom pełną i rzetelną informację o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka,

j)       współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 3 i placówkami przedszkolnymi z terenu Ozimka oraz instytucjami i stowarzyszeniami wspomagającymi.

 

2.      Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne w celu:

a)      diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka,

b)     dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości dziecka,

c)      podjęcia wczesnej pomocy korekcyjno-kompensacyjnej,

d)     stymulowania i wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, umożliwiania nabywania i doskonalenia umiejętności i nawyków oraz osiągnięcia przez dzieci „gotowości szkolnej”,

e)      doboru właściwych metod, form i sposobów pracy edukacyjnej do możliwości rozwojowych i zainteresowań wychowanków,

f)       umożliwianiu dziecku ekspresji wrażeń, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć i wiadomości w różnych formach aktywności i działalności,

g)      informowania rodziców na bieżąco o postępach i problemach w rozwoju dziecka oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

§ 11

1.      Przedszkole sprawuje następujące formy opieki nad dziećmi:

a)      za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili ich przybycia do przedszkola aż do momentu odebrania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby odpowiada nauczyciel,

b)     w grupie dzieci najmłodszych zapewnia się dodatkową opieką sprawowaną  przez pomoc nauczyciela, pod warunkiem, że liczba zapisanych dzieci w wielu trzech lat wynosi co najmniej 10 dzieci,

c)      w grupie integracyjnej opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący i wspomagający,

d)     liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza corocznie organ prowadzący,

e)      dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola,

f)       nauczyciel codziennie rano przed wejściem do Sali sprawdza stan bezpieczeństwa, sprawność urządzeń i sprzętu oraz każdorazowo przez wyjściem na powietrze stan bezpieczeństwa ogrodu przedszkolnego

g)      w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą postępowania w razie zaistnienia wypadku dziecka, a w szczególności udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, jeśli zachodzi potrzeba – wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie rodziców dziecka i dyrektora,

h)      w przypadku zaistnienia różnorodnych problemów zdrowotnych dziecka, nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodzica (prawnych opiekunów) o konieczności wcześniejszego odbioru dziecka,

i)        wychowankowie przedszkola są corocznie ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej, wybranej przez Radę Rodziców na ostatnim spotkaniu w danym roku szkolnym.

 

 

§12.

1.      Przy sprzyjającej aurze dzieci mają możliwość codziennego, jak najdłuższego      korzystania z pobytu w ogrodzie   przedszkolnym ( co najmniej 1/5 czasu ).

2.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, tj. spacery, wycieczki, imprezy i wyjazdy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Szczegółowe zasady organizowania form wymienionych w ust. 2 określa regulamin wycieczek, spacerów i imprez w przedszkolu.

4.      Nauczyciel udający się z dziećmi poza teren przedszkola zobowiązany jest dokumentować ten fakt w dzienniku zajęć przed wyjściem.

5.      Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowych wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.      W trakcie spacerów poza terenem przedszkola, zapewnia się opiekę jednej dorosłej osoby (opiekuna) na piętnaście dzieci.

7.      Podczas wycieczek –z wykorzystaniem środków transportu (autokar), zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na osiem \ dziesięć dzieci

8.      W wycieczkach i wyjazdach bierze udział kierownik wycieczki, wyznaczony przez dyrektora placówki oraz opiekunowie grupy. Kierownik, w porozumieniu z opiekunami sporządza stosowną dokumentację wycieczki (wyjazdu), zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Wyjazdy dziecka poza teren przedszkola wymagają pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

§13

1.      W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

a)      dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów),

b)      rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważniać inną osobę pełnoletnią do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, gwarantują dziecku pełne bezpieczeństwo,

c)      upoważnienia, o których mowa w ust.b), rodzic (prawny opiekun) udziela tylko na piśmie, które znajdują się u nauczyciela danej grupy. upoważnienie zawiera pełne dane osoby odbierającej – nazwiska, imię, numer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, adres, numer telefonu kontaktowego

d)      osoba upoważniona jest zobowiązana do posiadania dokumentu tożsamości przy odbiorze dziecka w celu sprawdzenia danych podanych na upoważnieniu,

e)      rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

f)        przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczycielowi i od nauczyciela odbierane,

g)      dzieci nie są wydawane osobom niepełnoletnim, oraz co do których istnieje obawa, że są pod wpływem alkoholu,

h)      dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola zdrowe, bez jakichkolwiek infekcji. po chorobie, w szczególności zakaźnej, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka,

i)        dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00,

j)        w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17.00 – nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie pozostawienia dziecka w przedszkolu i pozostaje z nim na terenie przedszkola do chwili jego odebrania, najpóźniej do godziny18.00,

k)      w przypadku nie odebrania dziecka do godziny 18.00 nauczyciel może przekazać dziecko pod opiekę właściwej instytucji opiekuńczej.

§14

 

1.      Organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu przebiega następująco:

a)      dzieci uczęszczające do przedszkola, na wniosek i za zgodą rodziców(prawnych opiekunów)  mogą uczestniczyć w płatnych i nieodpłatnych zajęciach dodatkowych:

1)     nieodpłatnie – terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia z psychologiem, ćwiczenia rehabilitacyjne, kółka zainteresowań, itp.

2)     płatne –zajęcia rytmiczne, nauka języka obcego, itp.

b)      rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna powinny uwzględniać w szczególności potrzeby, możliwości i wiek rozwojowy dzieci oraz zależą od wyboru rodziców (prawnych opiekunów),

c)      wybór zajęć dodatkowych następuje na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami (prawnymi opiekunami),

d)      zajęcia płatne, o których mowa w pkt.a) prowadzą osoby (firmy) z zewnątrz, z którymi zwiera się na czas określony umowy – porozumienia o współpracy na prowadzenie tychże zajęć; zajęcia te są finansowane w całości przez rodziców,

e)      zajęcia dodatkowe organizowane są poza podstawą programową i wynoszą: z dziećmi 3 i 4 letnimi – około 15 – 20 minut; z dziećmi 5 – 6 letnimi – około 30 minut,

f)        nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe i terapeutyczne – zabierają dzieci na czas ich trwania od nauczyciela do gabinetu terapeutycznego i po ich zakończeniu odprowadzają do sali zajęć. Prowadzący ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w tychże zajęciach,

g)      sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają dodatkowe przepisy.

 

ROZDZIAŁ 3

§ 15

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

1.      Organami Przedszkola są:

a)      Dyrektor Przedszkola,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców.

§ 16

1.      Rada Pedagogiczna  i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

§ 17

 

1.      Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu, organizowanego przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3.      Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.      Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

a)      kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

1)     prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,

2)     kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)     wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,

a)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz oceny dorobku zawodowego, według zasad określonych w odrębnych przepisach

b)     sprawuje opiekę nad wychowankami z zapewnieniem im bezpiecznych warunków pobytu w placówce oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa,

d)     dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego,

e)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i Ppoż,

f)       prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)      odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

h)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

i)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

j)       dokonywanie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy,

k)     współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

l)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

5. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

     d) przyjęcia lub usunięcia dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, po   

         zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  

    organami przedszkola, związkami zawodowymi oraz organami – 

    prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom oraz

    rodzicom poprzez wgląd do dokumentu przechowywanego w sekretariacie

    przedszkola, w czasie zebrań i rad pedagogicznych.

§ 18

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola, w zakresie 

    realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i

    kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w

    przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola.

4. Przewodniczący Rady – przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenie Rady,

    podpisuje i realizuje jej uchwały oraz podpisuje protokół z posiedzenia Rady.

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach, zgodnie z

    harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i

    po zakończeniu roku szkolnego oraz  w każdym czasie na wniosek dyrektora,

    Rady Pedagogicznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na wniosek  

    organu prowadzącego.

6. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu i

    odbywa się w czasie wolnym od zajęć z dziećmi. Członkowie Rady podpisem na liście

    obecności dokumentują swój udział w pracach Rady.

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby

    zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w

    tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest

    działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

    wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

9. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

      a) stanowiące,

      b) opiniodawcze,

      c) wnioskodawcze.

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

     a) opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola,

     b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

         pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,

     c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy dzieci uczęszczających

         do przedszkola (nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe roczne

         przygotowanie przedszkolne),

     e) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz innych

         regulaminów i procedur o charakterze wewnętrznym,

     f) przygotowanie projektu Statutu przedszkola i jego zmian.

11. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym dziennego i  

    tygodniowego rozkładu zajęć i godzin pracy nauczycieli,

      b) opiniowanie projektu planu finansowego w ramach budżetu,

c) opiniowanie kandydatur i wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

    odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia

    zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-

    wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora.

e) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił

    kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

f) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko

    wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,

g) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną

    kadencję przez organ prowadzący,

h) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego
    odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

i) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

12. Do kompetencji wnioskodawczej Rady Pedagogicznej należy:

      a) występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora 

          przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,

     b) wyznaczanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

         przedszkola.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

      co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym.

14. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwał, Rady Pedagogicznej, jeśli są

      one niezgodne z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący

      nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie

      stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu

      prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest

      ostateczne.

15. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na

      posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców

      (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 19

1.      Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola reprezentującym ogół rodziców wszystkich wychowanków przedszkola.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel rad oddziałowych wybrany w tajnych wyborach przez zebrania rodziców wychowanków danego oddziału.

3.      W wyborach o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

      Statutem Regulaminem przedszkola, który określa w szczególności:

a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

    a) opiniowanie realizowanych programów wychowania przedszkolnego, programów 

        własnych i innowacji, planu pracy wychowawczo – dydaktycznej na dany rok szkolny

    b) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z

        wnioskami o zadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola,

    c) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

        funkcjonowania przedszkola,

    d) wyznaczanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

        przedszkola,

6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić

   fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

   funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców,

7. Rada Rodziców opiniuję ocenę pracy i ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, zgodnie z

   odrębnymi przepisami.

8. Posiedzeniom Rady Rodziców, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przewodniczy

    wybrany spośród przedstawicieli rodziców – Przewodniczący. W posiedzeniach Rady

    Rodziców może uczestniczyć dyrektor placówki, z głosem doradczym.

 

§ 20

1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, w sposób  polubowny, mając na względzie zakresy kompetencji tych organów, a w szczególności dobro wszystkich klientów przedszkola.

2. W razie zaistnienia sytuacji spornych i niemożności ich rozwiązania bezpośrednio między stronami, należy sprawę skierować do organów nadrzędnych tj. w stosunku do nauczycieli – dyrektor przedszkola; w stosunku do dyrektora – organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; w stosunku do Rady Rodziców – dyrektor, Rada Pedagogiczna.

3. Organ nadrzędny umożliwia stronom możliwość przedstawienia spornych kwestii, zebranych materiałów i dowodów oraz przedstawia propozycję ich rozwiązań

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA

§ 21

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego i stopnia niepełnosprawności.

2.      Przedszkole jest placówką 4 – oddziałową.

3.      Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

4.      Liczba  dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5.      Ze względów organizacyjnych dziecko może pozostawać w jednej grupie przez 2 lata lub dłużej.

6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwagi na potrzeby środowiska lokalnego, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust. 3.

§ 22

1.      Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola do 25 kwietnia każdego roku (termin może ulec zmianie na polecenie organu prowadzącego) i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

c)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

d)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

e)      liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

3.      Arkusz organizacji przedszkola  na dany rok szkolny, opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzany przez organ prowadzący.

4.      Wszelkie zmiany w organizacji przedszkola wymagają pisemnego aneksu do arkusza organizacji, który zatwierdza organ prowadzący.

 

§ 23

1.      Organizację pracy przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna, z uwzględnieniem stałych godzin wypoczynku, posiłków, czasu tworzenia sytuacji edukacyjnych, zabaw i zajęć indywidualnych, dostosowanych do  założeń programowych i oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów):

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.15

Dziecięce zabawy dowolne. Dążenie do zaspokajania rosnącej potrzeby kontaktów społecznych, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp.

8.15 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowo – naśladowcze, organizacyjno – porządkowe, integracyjne.

8.30 – 8.45

Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków sanitarno – higienicznych.

8.45 – 9.30

Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9.30 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami.

10.30 – 11.15

Spacery, wycieczki, swobodne zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze w terenie.

11.15 – 11.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe – przygotowanie do II śniadania. Kształtowanie aktywnej postawy w stosunku do zdrowia i higieny.

11.30 - 12.00

II śniadanie - i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

12.00– 13.45

Grupy młodsze – leżakowanie, czas relaksu, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszanie i rozluźnianie się.

Grupy starsze:

12.00 – 13.00 słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji literatury dziecięcej.

13.00 – 13.45 gry, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ze śpiewem, działalność plastyczna. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

13.45 – 14.00

Czynności porządkowe i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu.

 

14.00 – 14.30

Obiad  - wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, poprawnego zachowania się przy stole, bezpieczne posługiwanie się sztućcami.

14.30 – 16.00

Dziecięce zabawy dowolne- kształtowanie niezależności emocjonalnej i budowanie akceptowalnych społecznie relacji. Ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, graficzne. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Wspólna zabawa dzieci starszych i młodszych – opanowanie akceptowanych społecznie norm.

16.00 – 17.00

Zabawy integracyjne oraz dowolne, rozmowy indywidualne z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.

 

2. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad

   danym oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający:

   a) potrzeby i zainteresowania dzieci,

   b) różnorodność zajęć w ciągu dnia,

   c) zmienność wysiłku umysłowego i fizycznego.

3. Organizacja pracy przedszkola i rozkład dnia mogą ulegać zmianie w przypadku:

    a) przerw urlopowych, świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy, ferii 

        szkolnych (zmniejszona frekwencja dzieci),

    b) co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą oraz

        dłuższej absencji nauczycieli (łączenie grup, gdzie liczba dzieci w oddziale

        nie powinna przekroczyć 25),

    c) różnorodnych uroczystości, imprez przedszkolnych, wycieczek, itp.

    d) klęsk żywiołowych, itp.

§ 24

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.

2.      Przerwę urlopową w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na przełomie lipca i sierpnia. W czasie przerwy urlopowej przedszkola istnieje możliwość zapewnienia dzieciom potrzebującym opieki w przedszkolu zastępczym.

3.      Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00 (tj. 11 godzin) w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

4.      Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

 

 

§ 25

 

1.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego – tj. 5 godzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Wysokość stałych opłat za świadczenia z zakresu opieki, wychowania i nauczania oraz wyżywienia, wykraczające poza Podstawę Programową – tj. powyżej 5 godzin, ustalane są zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku.

3.      Rodzice, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za świadczenia przedszkola:

a)      miesięcznej opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego stanowiącym iloczyn dziennej stawki oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

b)      miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

c)      wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 3 stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5 – godzinną Podstawę Programowa ustaloną na podstawie uchwały,

d)      wysokość dziennej stawki żywieniowej, z uwzględnieniem racji pokarmowych, odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci, ustala dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

e)      dzienna stawka żywieniowa, o której mowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu,

f)        odpłatność za wyżywienie (stawka dzienna) może ulegać zmianie w ciągu roku szkolnego, w zależności od aktualnych cen rynkowych towarów i usług. O planowanej zmianie rodzice będą informowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem,

g)      przedszkole w ramach wyżywienia zapewnia dzieciom:

            śniadanie (30% stawki dziennej),

            drugie śniadanie (20% stawki dziennej),

            obiad (50% stawki dziennej).

Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dwóch lub trzech posiłków (w zależności od liczby godzin pobytu w przedszkolu)

4.      W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty liczone są proporcjonalnie, od dnia w jakim dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

5.      Zmiana ilości godzin pobytu i ilości posiłków z których korzysta dziecko następuje od pierwszego dnia nowego miesiąca. Nie dokonuje się zmian w odpłatności w trakcie okresu rozliczeniowego (miesięcznego).

6.      Dyrektor przedszkola ogranicza świadczenia przedszkola na rzecz dziecka do wymiaru 5 godzin dziennie (dziecko nie korzysta z wyżywienia) w ostatnim dniu miesiąca następującego z upływem trzech miesięcy, w okresie których rodzic (opiekun prawny) nie wywiązał się z obowiązku terminowego wnoszenia opłat.

7.      Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry, w terminie do 15 każdego miesiąca, w siedzibie przedszkola, godzinach pracy administracji przedszkola.

 

 

 

 

 

§ 26

 

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola Programy Wychowania Przedszkolnego.

2.      Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, który dopuszcza do użytku (realizacji) dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców oraz nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Zatwierdzony program wpisuje się do przedszkolnego  zestawu programów wychowania w przedszkolu.

3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji, ustalany jest w

      rocznym planie pracy wychowawczo – dydaktycznym placówki oraz

     miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4.      Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne z dziećmi w przedszkolu 

     trwają pełną godzinę zegarową (60 minut).

5.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin 

     dziennie, przy czym:

a)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b)      co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

c)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)      pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6.      Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, na 

     dany rok szkolny, w którym nauczyciel dokumentuje przebieg pracy    

     wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami (codzienny wpis, zgodny z 

     planem miesięcznym nauczyciela).

7.      Fakt przeprowadzania zajęć w danym dniu nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.

8.      Do dziennika zajęć w porządku alfabetycznym wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona ich rodziców (prawnych opiekunów), adresy zamieszkania, numery telefonów.

9.      Dane wymienione w ust. 8 są objęte ochroną danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami i nie są udostępniane osobom trzecim (tylko za zgodą rodziców).

10.  W dzienniku zajęć przedszkola, nauczyciel codziennie dokonuje rozliczenia godzinowego obecność lub nieobecność wychowanków przedszkola na zajęciach.

11.  Do dziennika zajęć wpisuje się również ramowy rozkład dnia w grupie.

12.  Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców prowadzą dzienniki zajęć, wpisując temat zajęcia i odnotowując obecność uczestników (z wyjątkiem zajęć z religii):

a)      katecheta prowadzący naukę religii, wpisuje temat zajęć i składa podpis w dzienniku zajęć przedszkola danego oddziału.

13.  Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania,     

      działalności wychowawczej i opiekuńczej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 5

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSKOLA

 

§ 27

 

1.  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji

    obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników

    wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Niniejszy statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników,

    w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie

    zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

§ 28

 

NAUCZYCIELE

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym   do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, oddział integracyjny prowadzi dwóch nauczycieli równocześnie ,każdy z nich jest w równym stopniu odpowiedzialny za wszystkie dzieci.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem  obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zmianami):

a) organ prowadzący i dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dl nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

4.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy  z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony opiekuna stażu , Dyrektora, Rady Pedagogicznej, doradcy metodycznego oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

§ 29

 

1.      Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowane się dobrem dzieci, troska o ich dobro i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

2.      Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

3.      Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i jej wyniki.

4.      Nauczyciel w szczególności wykonuje następujące zadania:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

 

 

b)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania,

c)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość,

d)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko w nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

e)      przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, do końca roku szkolnego 2011/2012 również dzieci 6-letnich,

f)        opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

g)      znajomość postawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, zwłaszcza klasy 1 szkoły podstawowej,

h)      stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

i)        dbanie o warsztat pracy – gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

j)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

l)        współpraca ze specjalistami świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

m)    planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych (aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego),

n)      czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

o)      inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym, wychowawczym, rekreacyjno – sportowym dla środowiska rodzinnego i lokalnego,

p)      realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

q)      realizacja innych czynność zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

5.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)      ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)      aktywizowanie rodziców do czynnej działalności na rzecz przedszkola.

6.      Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

7.      Nauczyciele w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola oraz doskonalenia warsztatu pracy współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji.

 

 

 

 

§ 30

 

1.      W Przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym

     przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia.       

     W przedszkolu w zatrudnia się:

a)      logopedę,

b)      psychologa,

c)      pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów),

d)      rehabilitanta ruchowego.

 

2.      Do zadań logopedy należy:

a)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć terapeutycznych,

b)      przeprowadzenie badań przesiewowych i diagnoza dzieci pod kątem poprawności mowy i wymowy, wytypowanie dzieci do grupy indywidualnej,

c)      stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny,

d)      prowadzenie instruktażu dla nauczycielek dotyczącego podstawowych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny,

e)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

f)        organizowanie i prowadzenie pogadanek dla rodziców dotyczących rozwoju mowy dziecka,

g)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki,

h)      przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nie ujawniania osobom postronnym żadnych informacji na temat działalności placówki,

i)        udział w pracy Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.      Do zadań psychologa należy:

a)      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, także wspieranie mocnych stron dzieci.

b)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć terapeutycznych,

 

c)      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym poszczególnych dzieci,

d)      Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

e)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

f)        Udział w pracy Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

4.      Do zadań pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów) należy:

a)      rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć terapeutycznych,

 

c)      współorganizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych w formach   

            integracyjnych,

d)      prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

e)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pedagogicznej,

f)        udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w  doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

g)      prowadzenie i organizowanie różnego rodzaju form pomocy pedagogiczno- psychologicznej dla dziecka i jego rodziny,

h)      udział w pracy Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5.  Do zadań rehabilitanta ruchowego należy:

a)      prowadzenie ćwiczeń o charakterze rehabilitacyjnym z dziećmi na podstawie skierowania lekarskiego z załączonym rozpoznaniem,

b)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć terapeutycznych,

c)      współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania zaburzeń ruchowych,

d)      udział w pracy Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

f)        stały kontakt z rodzicami dzieci – prowadzenie doradztwa.

 

 

§ 31

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są:

a)      intendent,

b)      kucharka i pomoc kuchenna,

c)      pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3-letnich,

d)      woźne – po jednej na każdą grupę dzieci,

e)      woźny,

f)        samodzielny intendent.

 

2.      Zadania intendenta;

a)      sprawowanie opieki nad czystością powierzonych pomieszczeń i sprzętu,

b)      zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,

c)      nadzorowanie sporządzania posiłków i wydzielania porcji żywnościowych,

d)      sporządzanie jadłospisu,

e)      prowadzenie magazynow i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f)        prowadzenie inwentaryzacji zgodnie z przepisami,

g)      prowadzenie dokumentacji finansowej,

h)      uczestniczenie w razie potrzeby w zebraniach rodziców, naradach roboczych i posiedzeniach rady pedagogicznej,

i)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

 

3.      Zadania kucharki:

a)      przyrządzanie zdrowych, higienicznych posiłków,

b)      przyjmowanie produktów z magazynow, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

c)      prowadzenie magazynu podręcznego,

d)      utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

e)      branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

f)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

 

4.      Zadania pomocy kuchennej:

a)      Pomaganie kucharce w przygotowaniu posiłków,

b)      Utrzymanie w czystości sprzętu i naczyń kuchennych,

c)      Załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów,

d)      wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

 

5.      Zadania pomocy nauczyciela:

a)      współodpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacerów poza teren przedszkola oraz stosowanie się do „ Procedur bezpieczeństwa wychowanków w czasie pobytu w przedszkolu”,

b)      stały pobyt z dziećmi, ścisła współpraca z nauczycielem w czasie zajęć i zabaw,

c)      pomoc nauczycielce w codziennej pracy z dziećmi najmłodszymi ( w trakcie zajęć, zabaw, spotkań z rodzicami)

d)      przejęcie obowiązków woźnej oddziałowej w przypadku jej nieobecności,

e)      wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

 

6.      Zadania woźnej:

a)      organizowanie zabezpieczenia środków czystości, sprzętu, naczyń i urządzeń przed dostępem dzieci,

b)      dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci we współpracy z nauczycielką,

c)      estetyczne, higieniczne i bezpieczne podawanie dzieciom posiłków, zgodnie z normami żywieniowymi oraz porządkowanie Sali po ich zakończeniu,

d)      dbanie o odpowiednią temperaturę podawanych posiłków w celu zapobiegania oparzeniom,

e)      zamiatanie, odkurzanie Sali, wycieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą,

f)        sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

g)      1 x w tygodniu zmiana ręczników – pranie, prasowanie,

h)      1 x na kwartał generalne porządki – mycie okien, drzwi, glazury, zabawek

i)        zmiana fartucha i zakładanie czepka na głowę podczas podawania posiłków,

j)        branie udziału w zajęciach zorganizowanych, spacerach, wycieczkach,

k)      utrzymywanie czystości, ładu i porządku w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola,

l)        zwracanie uwagi i zgłaszanie dyrektorowi sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dziecka,

m)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

7. Zadania woźnego:

a)      wykonywanie prac wynikających z funkcji określonej w umowie o zatrudnieniu,

b)      dokonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek,

c)      utrzymywanie czystości na powierzonym terenie,

d)      wykonywanie innych czynność poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

 

8.      Zadania samodzielnego referenta:

a)      przygotowywanie aneksów do umowy i aneksów do wymiaru uposażenia,

b)      przygotowanie przeszeregowania pracowników,

c)      przygotowywanie podwyżek, wysługi lat,

d)      prowadzenie dokumentacji zarządzeń i rozporządzeń,

e)      przygotowywanie i prowadzenie wykazu regulaminów,

f)        prowadzenie całej administracji Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,

g)      przechowywanie akt osobowych w teczkach osobowych z podziałem na kategorię dokumentów oraz prowadzenie ich ewidencji,

h)      prowadzenie dokumentacji i ewidencji nieobecności i obecności pracowników w pracy,

i)        prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych oraz dbanie o prawidłowe ich wypisanie,

j)        zamieszczanie na listach obecności adnotacji dotyczących nieobecności pracowników zgodnie  z przyjętymi symbolami,

k)      przechowywanie dokumentów z lat ubiegłych w archiwum,

l)        prowadzenie teczki badań lekarskich pracowników, kierowanie ich na ponowne badania przed upływem terminu ważności,

m)    prowadzenie ewidencji zastępstw,

n)      prowadzenie książki kontroli przedszkola i przedkładanie jej do podpisu osobom kontrolującym,

o)      pobieranie opłat za przedszkole.

 

9.      Inni pracownicy, prowadzący zajęcia dodatkowe, edukacyjne:

a)      zadania nauczyciela rytmiki:

1)   zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas zajęć,

2)   zgłaszanie do dyrektora przedszkola lub wychowawcy grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka,

3)   wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

4)   systematyczne prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych,

5)   współudział z nauczycielem prowadzącym oddział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole,

6)   doskonalenie form i metod pracy i dostosowywanie ich do możliwości danej grupy wiekowej.

 

b)      zadania nauczyciela języka angielskiego:

1)   zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas zajęć,

2)   zgłaszanie do dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka,

3)   wykazywanie dbałości o mienie przedszkolne, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

4)   przestrzeganie godzin pracy ustalonych przez dyrektora,

5)   prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych,

6)   prowadzenie kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji programu) oraz prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

10.  W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

11.  Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orz przepisów ppoż.

 

 

 

RODZIAŁ 6

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 32

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem

ust. 2 § 32.

1.      Dzieci zakwalifikowane do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2.      Od 1 września 2012 r. w przypadku dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3.      Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola z różnymi problemami

      rozwojowymi i o różnym stopniu uszkodzenia, między innymi:

a)dzieci z zaburzonymi narządami ruchu, w tym dzieci z mózgowym porażeniem 

      dziecięcym ( często zaburzenia sprzężone),

b)      dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym

c)dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

d)      dzieci z głuchotą i niedosłuchem,

e)dzieci niewidzące i niedowidzące.

5.      Jeżeli w trakcie edukacji przedszkolnej dziecka upośledzonego umysłowo obniżeniu uległ poziom rozwoju intelektualnego i kształtuje się poniżej upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, dziecko ma możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej do10 roku życia.

6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą Rady Pedagogicznej, dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko które ukończyło 2,5 roku.

7.      Dzieci 6 – letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice ( opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.

8.      Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko 6 – letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

9.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10.  W latach szkolnych 2010/ 2011 i 2011/2012 na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

11.  W roku szklonym 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

12.  Od roku szkolnego 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

13.  Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

 

§ 33

 

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym:

a)      15 luty–15 marca – wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”,

b)      16 marca–31 marca – rozpatrywanie złożonych kart,

c)      organ prowadzący ma prawo zmienić termin.

2.      Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” składana corocznie.

3.      „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” rodzice pobierają w sekretariacie, wypełnioną zwracają w wyznaczonym terminie.

4.      Szczegółowe zasady przyjęć do przedszkola określa regulamin rekrutacji uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

5.      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a)sześcioletnie, pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

b)      dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

c)matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)      matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczne lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych.

6.      Ponadto w następnej kolejności przyjmowane są dzieci:

a)z rodzin wielodzietnych

b)      obojga rodziców pracujących zawodowo

c)uczęszczające do przedszkola w roku poprzednim

d)      mające rodzeństwo w przedszkolu.

7.      Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola, przekracza liczbę miejsc, o  przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna w składzie:

     Przewodniczący - dyrektor,

     Członkowie – przedstawiciel Organu Prowadzącego, przedstawiciel Rady     

     Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Poradni 

     Psychologiczno-Pedagogicznej i lekarz pediatra, rozpatruje na posiedzeniu 

     wszystkie złożone w wyznaczonym terminie „Karty zgłoszenia dziecka do

     przedszkola” , zgodnie z przyjętymi kryteriami, określonymi w ust. 5, 6.

8.      W przypadku braku nadwyżki zgłoszeń dzieci do przedszkola, w stosunku do liczby miejsc organizacyjnych, nie powołuje się Komisji Kwalifikacyjnej, a przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.

9.      Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mają możliwość, wpisania dziecka na listę rezerwową, która znajduje się u dyrektora przedszkola.

10.  Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane w ciągu roku szkolnego, w przypadku pojawiających się wolnych miejsc w przedszkolu, decyzją dyrektora.

§ 34

 

1.      Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

a)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

b)      opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,

c)      przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pospiechu,

d)      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

e)      wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania, współdziałania z innymi,

f)        możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,

g)      nagradzania wysiłku i osiągnięć,

h)      badania i eksperymentowania,

i)        doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

j)        codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

k)      korzystanie z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje,

l)        formułowanie i wyrażanie własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać, zgodnie z prawdą odpowiedź),

m)    snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

n)      zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

o)      nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

p)      ochrony przed wszelkimi formami przemoce psychicznej i fizycznej.

 

2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

a)      uczęszczania w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez nauczyciela zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego,

b)      poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

c)      poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

d)      stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupą i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,

e)      włączania się do prac porządkowych w ogrodzie, po zajęciach lub zabawie,

f)        uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali i opłacili rodzice (prawni opiekunowie), pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

§ 35

 

1.      Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

a)      gdy rodzic zalega z opłatami dłużej niż jeden miesiąc,

b)      gdy dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w przedszkolu powyżej  30 dni,

c)      gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym od 1 do 15 września,

d)      na wniosek rodziców,

e)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

 

 

 

 

2.      Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, zgodnie z ust. 1 dyrektor podejmuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, na podstawie stosownych uchwał:

a)      informacje o podjętej decyzji o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie, z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do dyrektora lub organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

3.      W stosunku do dziecka mającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor, w przypadku zalegania z opłatami przez rodziców, ma prawo do zmniejszenia ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu do realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, tj. w godzinach od 8.00 – 13.00.

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

RODZICE

 

§ 36

 

1.      Rodzice w przedszkolu mają prawo do:

a)      dostępu i korzystania z edukacji przedszkolnej,

b)      bezpiecznych i zdrowych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,

c)      znajomości osiągnięć edukacyjnych dziecka,

d)      wyrażania swoich oczekiwań wobec przedszkola,

e)      równego traktowania wobec prawa i ochrony dóbr osobistych

f)        przyjaznej atmosfery, szacunku i akceptacji oraz partnerskich relacji z wychowawcą, dyrektorem i personelem przedszkola.

g)      dostępu do statutu przedszkola i znajomości postanowień w nim zawartych,

h)      znajomości celów i kierunków kształcenia

i)        aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania dziecka poprzez udział w różnych sytuacjach edukacyjnych przedszkola,

j)        zapewnienia dziecku wychowania oraz nauczania religii zgodnie z własnymi przekonaniami, opiniowania wdrażanych w przedszkolu wartości wychowawczych oraz współudziału w ustaleniu priorytetów wychowawczych,

k)      wyczerpującej i  rzetelnej informacji o rozwoju dziecka, jego sukcesach, osiągnięciach i trudnościach,

l)        dostępu do dokumentacji rozwoju dziecka,

m)    pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych; wyrażania opinii w każdym czasie i każdej dziedzinie pracy przedszkola,

n)      zgłaszanie uwag i wniosków na temat pracy przedszkola – od nauczyciela, do dyrektora, do organu prowadzącego i do organu nadzorującego,

o)      powołania przedstawicielstwa rodziców – rada rodziców,

p)      wglądu w plany finansowe,

q)      udziału w wyborze dyrektora przedszkola,

r)       Znajomości i opiniowania działań innowacyjnych.

 

 

 

 

 

§ 37

 

1.      Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:

a)      przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta,

b)      stosowania się do zapisów aktów prawnych określających obowiązki wobec dziecka,

c)      szanowania godności swojego dziecka i innych dzieci w przedszkolu, wychowywania swojego dziecka w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań,

d)      znać i przestrzegać postanowienia statutu przedszkola,

e)      regularnie i terminowo uiszczać płatności za pobyt dziecka  w przedszkolu,

f)        przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania przedszkola (przestrzeganie ramowego rozkładu dnia), zapewnienia dziecku bezpiecznego dojścia do przedszkola i powrotu do domu. informowania z wyprzedzeniem, o późniejszym przyprowadzeniu lub nieobecności dziecka w przedszkolu,

g)      przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez urazów, infekcji oraz bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków,

h)      informowania telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka oraz dostarczania informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu,

i)        angażowania się jako partnerzy w wychowaniu i nauczaniu dziecka w przedszkolu,

j)        współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę, przekazywać wszelkie informacje o dziecku w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych oraz osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych,

k)      zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje ( fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na jego funkcjonowanie w grupie ( choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.),

l)        zapewnić systematyczną realizacje obowiązku przedszkolnego, zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w przedszkolu,

m)    interesować się postępami w nauce i zachowaniu oraz sukcesami i porażkami dziecka, kontynuować w domu zalecane ćwiczenia terapeutyczne i wyrównawcze,

n)      uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez przedszkole,

o)      bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,

p)      respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

q)      śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki,

r)       dbać o majątek przedszkola i wzbogacać go w miarę możliwości, ponosić odpowiedzialność materialna za szkody spowodowane przez swoje dziecko na terenie placówki.

 

§ 38

 

1.      Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi, o którym mowa w § 33 ust.4 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola a także zapewnić dziecku regularne uczęszczania na zajęciach z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Rodzice dziecka obowiązanego odbyć roczne przygotowanie przedszkolne zobligowani są do usprawiedliwienia na piśmie każdej nieobecności dziecka na piśmie.

3.      Kontrolowanie spełnienia obowiązku, o którym mowa w  § 33 ust.4 należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka; dyrektor przedszkola jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie w której dziecko mieszka, o spełnianiu lub nie spełnianiu przez dziecko obowiązku o którym mowa w  § 33 ust.4, w jego placówce oraz o jego zmianach w tym zakresie.

4.      Niespełnienie przez rodziców obowiązku, o którym mowa w § 33 ust.4, podlega sankcjom w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.      Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do ścisłego współdziałania, w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i określania drogi indywidualnego rozwoju dziecka.

 

§ 39

 

1.      Przedszkole proponuje różnorodne formy współpracy z rodzicami:

a)      zebrania ogólne i grupowe,

b)      konsultacje i rozmowy indywidualne,

c)      kąciki dla rodziców

d)      zajęcia otwarte,

e)      festyny, pikniki, wycieczki rodzinne,

f)        warsztaty edukacyjne,

g)      spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, itp.)

h)      inne – na wniosek rodziców, nauczycieli.

2.      Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizacyjne tzn. zebrania grupowe i ogólne, są organizowane przynajmniej 2 razy w roku szkolnym na wniosek rodziców, dyrektora, nauczycieli.

3.      Spotkania uczestniczące, zabawy, zajęcia otwarte itp. – są organizowane w placówce zgodnie z „ Kalendarzem imprez w przedszkolu”.

4.      Konsultacje i rozmowy indywidualne z rodzicami odbywaj się po godzinach pracy nauczyciela, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§40

 

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dyrektora, nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§41

 

1.      Uchwalone, przez organy działające na terenie przedszkola Regulaminy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§42

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§43

 

1.      Wszelkich zmian w niniejszym Statucie dokonuje się na podstawie pisemnych nowelizacji lub tekstów ujednoliconych, zaopiniowanych przez Rade Rodziców i zatwierdzonych uchwałami Rady Pedagogicznej.

2.      Zmiany do Statutu mogą być podejmowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3.      Zmiany są uchwalone bezwzględna większością głosów.

 

§44

 

1.      Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym możliwości zapoznania się z niniejszym Statutem, ustala się:

a)      udostępnianie zainteresowanym jednolitego tekstu Statutu przez dyrektora przedszkola,

b)      zamieszczenie jednolitego tekstu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§45

 

1.      Zmiany i jednolity tekst niniejszego statutu został zatwierdzony przez członków Rady Pedagogicznej, uchwałą nr 4/2011 z dnia 21 lipca 2011

2.      Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09. 2011r.

3.      Traci moc Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 31.08.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozimek, dnia 21 lipca 2011r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

OGŁOSZENIE O  NABORZE  NA STANOWISKO OBSŁUGI -  POMOC NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, ul. Korczaka 10.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – na rok szkolny 2022/2023
 3. Czas pracy – 30 godz. tygodniowo.
 4. Rozpoczęcie pracy -  01.09.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 4. utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 6. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
 7. inne zlecone przez dyrektora.

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 )

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r.

Oferty należy przesłać na adres: info@pp2.ozimek.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola.

 

 

 do góry