OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

                                           ul. Korczaka 10

                                           46-040 Ozimek

Stanowiska pracy:  pomoc nauczyciela

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • mile widziane doświadczenie na ww stanowisku,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • troska o ład i porządek w oddziale przedszkolnym,
 • dbałość o należyty stan mienia oddziału przedszkolnego,
 • poszanowanie przełożonych,
 • uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycielek, rodziców i interesantów,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań.

Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu,
 • zatrudnienie:  umowa o pracę na czas określony,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.09 2022 r.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • (CV) - koniecznie numer telefonu do kontaktu ,

Dokumenty przesyłamy na adres: info@pp2.ozimek.pl lub bezpośrednio do pracodawcy w nieprzekraczalnym terminie  do 15.08.2022 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  77 4651047 

Ozimek, dnia  27.06.2022 r.

 

Ochrona Danych Osobowy w Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

 

Zgodnie z art. 2 i art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 • administratorem danych jest: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku,

Tel.77 4651047,e-mail: info@pp2.ozimek.pl

 • dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji pracy placówki i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na podstawie art. 1 pkt 14 i art. 102 ustawy Prawo oświatowe, gdyż jest to naszym zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji, którą ocenia administrator danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez pocztę e-mail:iod@ugim.ozimek.pl, tel. 77 4622837 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową8.zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

OGŁOSZENIE O  NABORZE  NA STANOWISKO OBSŁUGI -  POMOC NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, ul. Korczaka 10.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – na rok szkolny 2022/2023
 3. Czas pracy – 30 godz. tygodniowo.
 4. Rozpoczęcie pracy -  01.09.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 4. utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 6. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
 7. inne zlecone przez dyrektora.

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 )

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r.

Oferty należy przesłać na adres: info@pp2.ozimek.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola.

 

 

 do góry