OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

                                           ul. Korczaka 10

                                           46-040 Ozimek

Stanowiska pracy:  kucharz

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • doświadczenie na stanowisku kucharki/kucharza,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość zasad zdrowego żywienia,
 • znajomość przepisów HACCP i GHP,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia,
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD, 
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna,
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów,
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją,
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych,
 • dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego,
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarne,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań.

Warunki pracy

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • zatrudnienie:  możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • termin rozpoczęcia pracy: 04.01 2021 r.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • (CV) - koniecznie numer telefonu do kontaktu ,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - Załącznik nr 1 do ogłoszenia
 • kserokopie świadectw pracy, posiadanych zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,, za zgodność z oryginałem ''.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Inne informacje

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 30.11.2020 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, w  sekretariacie  a także można  przesłać na adres (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym): Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Korczaka 10, 46-040 Ozimek
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Kucharza.
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  77 4651047 

Ozimek, dnia  19.10.2020 r.

 

Ochrona Danych Osobowy w Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

 

Zgodnie z art. 2 i art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 • administratorem danych jest: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku,

Tel.77 4651047,e-mail: info@pp2.ozimek.pl

 • dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji pracy placówki i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na podstawie art. 1 pkt 14 i art. 102 ustawy Prawo oświatowe, gdyż jest to naszym zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji, którą ocenia administrator danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez pocztę e-mail:iod@ugim.ozimek.pl, tel. 77 4622837 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową8.zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

OGŁOSZENIE O  NABORZE  NA STANOWISKO OBSŁUGI -  POMOC NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, ul. Korczaka 10.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – na rok szkolny 2022/2023
 3. Czas pracy – 30 godz. tygodniowo.
 4. Rozpoczęcie pracy -  01.09.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 4. utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 6. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
 7. inne zlecone przez dyrektora.

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 )

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r.

Oferty należy przesłać na adres: info@pp2.ozimek.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola.

 

 

 do góry